فعالیت ها

فعالیت ها :

تهیه برنامه غذایی هفتگی ، ماهانه 

آنالیز غذاهای ارائه شده در سلف سرویس ها  
 
انجام نظر سنجی به صورت روزانه
 
- نظارت و کنترل مواد اولیه غذایی ، نحوه نگهداری آنها در انبارها و سرد خانه ها
 
- رسیدگی به وضعیت بهداشتی محیط سلف سرویسها، اشپز خانه ها و کارگران سلف سرویس 
 
- بازدید روزانه در مراحل تهیه مواد اولیه غذایی ، آماده سازی ، پخت و توزیع غذا در جهت کنترل بهداشتی کیفی و کمی غذا   
 
- نظارت بر عملکرد پیمانکار طرف قرار داد  
 
 

۱۳۹۵/۱۰/۱۹