ضوابط و مقررات

برخی ضوابط ومقررات استفاده از غذا خوری ها

استفاده از کارتاستفاده از کارت تغذیه مخصوص خود فرد بوده وحق واگذاری به غیر را ندارد.


مفقودی کارت تغذیه : در صورتی که دانشجو کارت تغذیه خود را مفقود کرده باشد  در اسرع وقت به واحد اتوماسیـون تغذیه مراجعه نموده و کارت تغذیه جدید دریافت نماید تا برای تحویل غذا با ، مشکل مواجه نشود در غیر اینصورت اداره تغـذیه هیچ مسئولیتی برای استفاده دانشجو از غذا خوری ها ندارد .لازم بذکر است که در صورت مفقود شدن کارت ، موجودی حساب شما بر روی کارت مفقود شده قابل عودت نبوده و برای صدور کارت تغذیه جدید مبــــلغ 80000 ریال بابت کارت وجریمه کـسر می گردد


حداقل مدت زمان لازم برای رزرو غذا 48 ساعت و حداقل مدت زمان لازم برای لغو استفاده از غذای رزرو شده 48 ساعت پیش از وعده غذای مورد نظر است.


دانشگاه مجاز است از هر در صورت رزرو کردن غذا و دریافت نکردن آن معادل 2 برابر قیمت ژتون به ازای هر وعده جریمه نموده و این مبلغ را از اعتبار آن دانشجو کسر نماید.


۱۳۹۵/۱۰/۱۹