فرم های مورد نیاز

فرمهای مقطع ارشد

فرم تعیین موضوع سمینار - فایل word

فرم اعلام نمره سمینار

فرم تعیین استاد راهنما

فرم پروپوزال- فایل word

فرم پروپوزال- فایل pdf

فرم تعیین اعتبار پژوهانه

فرم گزارش سه ماهه

فرم گزارش شش ماهه

فرم صورتجلسات ارائه شفاهی گزارش سه ماهه

فرم درخواست دفاع از پایان نامه 

فرم ارزیابی مقاله

فرم تأیید انجام اصلاحات پایان نامه

 

فرمهای مقطع کارشناسی

پروژه پایان تحصیلی دانشجویان کارشناسی معماری - فرم تایید پایان نامه توسط استاد (pdf)

فرم درخواست و انتخاب استاد راهنما ی درس پروژه نهایی کارشناسی ناپیوسته معماری(pdf)

فرم درخواست و انتخاب استاد راهنما ی درس پروژه نهایی کارشناسی ناپیوسته معماری (word)

فرم طرح موضوع پایان نامه کارشناسی ناپیوسته معماری(pdf)

فرم پیشنهاد موضوع طرح نهایی دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته معماری (word)

فرم ابتدای رساله طرح نهایی معماری (word)

 

فرمهای کارآموزی

اطلاعات کارآموزی (word)

اطلاعات کارآموزی (pdf)

مراحل انجام کار آموزی (word)

مراحل انجام کار آموزی (pdf)

تقاضای کارآموزی(word)

تقاضای کارآموزی(pdf)

گواهی انجام کار آموزی (word)

گواهی انجام کار آموزی (pdf)

پذیرش کارآموز (word)

پذیرش کارآموز (pdf)

 


۱۳۹۵/۵/۱۱