افزایش مجدد مبلغ صدور دانشنامه توسط دانشگاه منتخب استان

بخشنامه مبلغ مابه التفاوت صدوردانشنامه و تأییدیه تحصیلی 

تغییر شماره حساب داشگاه منتخب استان گیلان


۱۳۹۳/۵/۲۸