معرفی امور بایگانی آموزش

معرفی امور بایگانی آموزش :

انجام امور مربوط

  • نگهداری و تنظیم پرونده های کلیه دانشجویان
  • نگهداری کلیه نامه های اداره کل آموزش
  • تشکیل پرونده برای کلیه دانشجویان ورودی جدید

و همکاری مستمر با اداره های آموزش و دانش آموختگان

 

شرح وظایف :

- پرونده سازی دانشجویان جدیدالورود در مهر ماه هر سال

- پرونده سازی دانشجویان تکمیل ظرفیت و انتقالی در بهمن ماه هر سال

- تحویل پرونده جهت بررسی و انجام امور آموزشی به اداره آموزش

- تحویل پرونده جهت بررسی و انجام امور فارغ التحصیلی به اداره دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)

- دریافت نامه های رسیده از دبیرخانه ، مرتب نمودن و جدا کردن نامه ها ( اداری ، درحال تحصیل ، فارغ التحصیلی جاری ،  مهمان و انتقال) به صورت روزانه

- بایگانی نامه های وارده از واحدهای مختلف در پرونده های دانشجویی و زونکن های مربوطه


۱۳۹۲/۷/۱۸