بخشنامه افزایش مبلغ صدور دانشنامه و گواهینامه

براساس بخشنامه شماره 24535-81297/2/42 مورخ 24/02/1392 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، تأمین هزینه های مربوط به تأیید و امضای هر مدرک ( اصل دانشنامه یا گواهینامه ) ، مبلغ 100.000(صدهزار) ریال به مبلغ 200.000(دویست هزار) ریال افزایش یافته که بر این اساس دانش آموختگان محترم می بایست :

مبلغ فوق را در روز انجام مراحل فراغت از تحصیل (دریافت امضاء از کارشناسان مربوطه) و در صورتی که دانش آموخته سنوات قبل باشند و دانشنامه آنان نیز پس از تاریخ 24/02/1392 صادر گردد ، لازم است مبلغ مابه التفاوت آنرا هنگام دریافت اصل مدرک از دانشگاه دیلمان به حساب دانشگاه منتخب استان واریزنمایند.


۱۳۹۲/۵/۱۶