اساتید رشته حسابداری

 

اسامی اساتید گروه حسابداری و مدیریت

ردیف

دکترا

ردیف

 دکترا

ردیف

کارشناسی ارشد

 

 

1

آقای نظام الدین رحیمیان

1

آقای اسماعیل فدائی کلورزی

 

 

2

آقای جمال خانی جزنی

2

خانم فلاح چای

 

 

3

آقای محمدرضا وطن پرست

3

خانم رضوانی

 

 

4

آقای بشکوه

4

خانم رقائب پور

 

 

5

آقای بهنام گیلانی نیا

5

خانم پور قربان

 

 

6

آقای سیدنژاد فهیم

6

آقای حسینی پور

 

 

7

آقای یوسف نژاد

7 آقای خوش نقش

 

 

 

 

8 خانم زمانی

 

 

 

 

9

خانم اغراضی

 

۱۳۹۲/۴/۹