اساتید رشته حسابداری

 

اسامی اساتید گروه حسابداری و مدیریت

ردیف

دکترا

ردیف

دانشجوی دکترا

ردیف

کارشناسی ارشد

 

 

1

آقای عسگری پور

1

خانم رضوانی

 

 

 

 

2

خانم فلاح چای

 

 

 

 

3

خانم محمدزاده

 

 

 

 

4

آقای رجب سروش

 

 

 

 

5

خانم پور قربان

 

 

 

 

6

آقای حسینی پور

 

 

 

 

7

خانم آقاسیان

 

 

 

 

8

خانم ارض پیما

 

 

 

 

9

آقای رستمی

 

۱۳۹۲/۴/۹