اساتید رشته برق

اسامی اساتید گروه برق

ردیف

دکترا

ردیف

دانشجوی دکترا

ردیف

کارشناسی ارشد

1

دکتر ضیابری

1

مهندس نعمتی

1

مهندس صفری

2

 

2

مهندس بستانی

2

مهندس حسین زاده

3

 

3

مهندس رستمی

3

مهندس حاجی زاده

4

 

4

مهندس برهانی نیا

4

مهندس ربیع پور

5

 

5

مهندس نیابلی

5

مهندس لطفی نژاد

6

 

 

 

6

مهندس رحیمیان

7

 

 

 

7

مهندس حکیمی گیلانی

 

 

 

 

8

مهندس آذر ارجمند


۱۳۹۲/۴/۹