اساتید رشته کامپیوتر

اسامی اساتید گروه کامپیوتر

ردیف

دکترا

ردیف

دانشجوی دکترا

ردیف

کارشناسی ارشد

1

دکتر اکباتانی فرد

1

مهندس  یمقانی

1

مهندس بهمنی

2

دکتر فخر موسوی

2

مهندس مجتهدی

2

مهندس خوبکار

3

دکتر نوربخش

3

مهندس یعقوبی

3

مهندس سجاسی

 

 

 

 

4

مهندس رحیمی

 

 

 

 

5

مهندس نصیری

 

 

 

 

6

مهندس کارگذار

 

 

 

 

7

مهندس محمدی

 

 

 

 

8

مهندس مجابی

 

 

 

 

9

مهندس نوری

 

۱۳۹۲/۴/۹