مراحل فراغت از تحصیل

در صورت گذراندن همه ی دروس و ثبت نهایی نمرات :

1 -  مراجعه به امور دانش آموختگان

2-  بررسی مدارک پرونده و سوابق تحصیلی توسط آموزش

3- ارائه ی مدارک تکمیلی و کارت دانشجویی به آموزش و بازگشت به امور دانش آموختگان در صورت دریافت تأییدیه ی تکمیل بودن مدارک

4 - دریافت فرم تسویه حساب مخصوص دانش آموختگان از اداره دانش آموختگان

5- مراجعه به واحد های مشخص شده در فرم تسویه حساب و دریافت امضاء کارشناسان مربوطه

6-  تحویل فرم تکمیل شده ی تسویه حساب به امور دانش آموختگان و قرارگرفتن در لیست صدور مدرک پایان تحصیلات

7-  دریافت مدرک پایان تحصیلات پس از سپری شدن زمان لازم برای آماده شدن مدرک (زمان موردنظر درهردوره با توجه به حجم فارغ التحصیلان و سایر امور توسط اداره دانش آموختگان به هر دانشجو اعلام می شود )


۱۳۹۱/۱۲/۲۲