کارشناسی ارشد معماری 91

در مهر ماه 1391 تعداد 18 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری گرایش معماری از طریق سازمان سنجش آموزش کشور تحصیل در موسسه دیلمان را آغاز کردند. در ضمن در بهمن ماه 1391 نیز تعداد 12 دانشجوی ارشد دیگر در این رشته گرایش در تکمیل ظرفیت پذیرفته شدند.


۱۳۹۱/۸/۲۴