کارشناسی ارشد عمران - سازه 91

در مهر ماه 1391 تعداد 18 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور تحصیل در موسسه دیلمان را آغاز کردند. در ضمن در بهمن ماه 1391 نیز تعداد 10دانشجوی ارشد دیگر در این رشته گرایش در تکمیل ظرفیت پذیرفته شدند.


۱۳۹۱/۸/۲۴