معاونین

معاونین موسسه آموزش عالی دیلمان

آقای دکتر سیدمهدی قریشی

معاون اداری و مالی

آقای مهندس رضا پرویزی

معاون دانشجویی و فرهنگی

آقای مهندس مجید مشکین مژه

معاون آموزشی و پژوهشی


۱۳۹۱/۸/۲۴