معاونین

معاونین موسسه آموزش عالی دیلمان

آقای مهندس مجید مشکین مژه

معاون آموزشی و پژوهشی

آقای مهندس رضا پرویزی

معاون دانشجویی و فرهنگی


۱۳۹۱/۸/۲۴