معاونین

معاونین موسسه آموزش عالی دیلمان

 

آقای دکتر غلامحسین معماریان

معاون اداری مالی

آقای دکتر سید باقر حسینی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر جمال خانی جزنی

معاون دانشجویی

 

 

 

 

 

آقای مهندس قاسمی

معاون فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

معاون پژوهشی
 ۱۳۹۱/۸/۲۴