شرایط دریافت مدرک پایان تجصیلات

دانشجویان فارغ التحصیل در ترمهای قبل : آندسته از دانشجویان پسری که در سنوات قبل فارغ التحصیل شده اند و اکنون دارای کارت پایان خدمت می باشند ، جهت دریافت مدرک بهمراه 2برگ کپی از کارت به دانشگاه - امور دانش آموختگان و مشمولین( آقای دیلمی) مراجعه نمایند خود .

دانشجویان فارغ التحصیل در این ترم : هرگونه دریافت مدرک تحصیلی اعم از:

(گواهینامه پایان تحصیلات نامه اتمام دوره تحصیل جهت ارائه به اداره یا سازمان خاصی مبنی بر فارغ التحصیلی -  گواهی فارغ التحصیلی پسران فاقد پایان  خدمت  )

منوط به اعلام برنامه مراجعه فارغ التحصیلان جهت تسویه حساب  و  دارا بودن شرایط ذیل میباشد:  

1- تکمیل بودن مدارک موردنیازپرونده آموزشی ،

2- تایید واحد آموزش مبنی بر اینکه نمرات کلیه دروس دوره تحصیلی دانشجو در سیستم نرم افزاری ثبت نهایی شده است ،

3تایید مدیرگروه رشته مبنی بر اینکه دانشجو طی دوره تحصیلی خود رعایت پیش نیاز و هم نیاز رانموده و طبق ترم بندی فارغ التحصیل میگردد ،

4-  انجام تسویه حساب مالی و آموزشی ،

5-  صدور  و آماده شدن مدرک تحصیلی .

 ضمناً قبل ازهرگونه مراجعه حضوری به دانشگاه ؛ اول با امور دانش آموختگان بصورت تلفنی هماهنگ نمایید . 


۱۳۹۱/۸/۲