شرح وظایف امور مشمولین

شرح وظایف:

برنامه ریزی و انجام امور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان از قبیل :

پذیرش دانشجویان پسر ، بررسی وضعیت وظیفه عمومی آنها ، تطبیق کارت پایان خدمت ، معافیتهای پزشکی و غیر پزشکی با اصل و نیز دریافت کپی اسناد و مدارک مربوطه جهت درج در پرونده  .
انجام امور مربوط به معافیت تحصیلی دانشجویان از قبیل : تهیه درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان و ارسال به مراجع ذیربط ، دریافت معافیت تحصیلی و درج در پرونده دانشجو  .
بررسی ، پیگیری و مکاتبه با اداره وظیفه عمومی در زمینه موارد خاص و دانشجویانی که معافیت تحصیلی برای آنها صادر نشده است .
تهیه و صدور نامه ترخیص برای پذیرفته شدگان مشمول که حین خدمت هستند و در چهارچوب ضوابط  .
بررسی و پیگیری وضعیت وظیفه عمومی دانشجویان انتقالی به مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دیلمان (لاهیجان)  در چهارچوب ضوابط ذیربط .
انجام امورمربوط به مکاتبات اشتغال به تحصیل دانشجویان وظیفه عمومی و سایر مراجع ذیربط در چهارچوب ضوابط ذیربط .
پاسخگویی به مکاتبات مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان در سنوات گذشته در چهارچوب ضوابط ذیربط حسب مورد .
مکاتبه جهت لغو معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی ، اخراجی ، دانش آموخته و .... در چهارچوب ضوابط مربوطه.
انجام امور مربوط به تسویه حساب و تائید نهایی تسویه حساب کلیه دانشجویان.
استفاده بهینه از نرم افزار آموزش و تلاش در جهت ثبت دقیق وضعیت تحصیلی مشمولین در گواهی های صادره . 

شرکت در کارگاه های آموزشی ادواری وظیفه عمومی جهت آشنایی با آخرین بخشنامه های این سازمان که از طریق معاونت وظیفه عمومی استان برگزار می گردد .

تهیه و انعکاس فعالیتهای انجام شده به مقام مافوق .
انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد.

 


۱۳۹۱/۸/۲