کارگاه ها

کارگاه های موجود در موسسه شامل:

-1کارگاه چوب 

-2قالب بندی و آرماتور

 -3جوشکاری

-4تأسیسات برقی و مکانیکی

می باشد. کارگاه های فوق در ساختمان شماره 2 واقع بوده و از تجهیزات لازم برخوردار می باشد.


۱۳۹۱/۶/۲۹