شهریه رشته ها و مقاطع

ردیف مقطع-رشته فایل
1 کاردانی-کارشناسی ناپیوسته91-90 فایل jpg
2 کاردانی-کارشناسی پیوسته91-90 فایل jpg
3 کاردانی-کارشناسی ناپیوسته92-91 فایل jpg
4 کاردانی-کارشناسی پیوسته92-91 فایل jpg
5 کارشناسی ارشد92-91 فایل jpg
6 افزایش 10 درصد شهریه متغیر ورودی های سال های قبل فایل jpg

۱۳۹۱/۶/۱۶