سامانه پیام کوتاه

 

.
شماره اختصاصی پیام کوتاه موسسه
 
30002828500000
 
سه هزار بیست و هشت بیست و هشت پانصد هزار
ایده ها نظرات پیشنهادات و انتقادات
 در مورد موسسه را می توانید به شماره
اختصاصی پیام کوتاه موسسه ارسال فرماییید.
دانشجویانی که تا کنون پیامهای کوتاه موسسه را دریافت ننموده اند می توانند با ارسال یک پیام کوتاه شامل
نام نام خانوادگی، مقطع،رشته،ورودیبه شماره فوق در سامانه پیام کوتاه مشترک شوند.
 
نظرسنجی های اس ام اسی
 
سوال 1 گزینه ارسال عدد .... به شماره 30002828500000
نظر شما در مورد وبسایت موسسه عالی 101
خوب 102
  متوسط 103
ضعیف 104

 

سوال 2 گزینه ارسال عدد .... به شماره 30002828500000
نظر شما در مورد عملکرد امور آموزشی موسسه عالی 105
خوب 106
  متوسط 107
ضعیف 108
 

 

سوال 3 گزینه ارسال عدد .... به شماره 30002828500000
نظر شما در مورد عملکرد امور فرهنگی موسسه عالی 109
خوب 110
  متوسط 111
ضعیف 112
 

 

سوال 4 گزینه ارسال عدد .... به شماره 30002828500000
نظر شما در مورد عملکرد امور دانشجویی موسسه عالی 113
خوب 114
  متوسط 115
ضعیف 116
 

 

سوال 5 گزینه ارسال عدد .... به شماره 30002828500000
نظر شما در مورد عملکرد امور پژوهشی موسسه عالی 117
خوب 118
  متوسط 119
ضعیف 120
 

 

سوال 6 گزینه ارسال عدد .... به شماره 30002828500000
نظر شما در مورد عملکرد امور مالی موسسه عالی 121
خوب 122
  متوسط 123
ضعیف 124
 

۱۳۹۱/۶/۱۵