مدیران گروه

ردیف رشته مدیرگروه لینک صفحه مدیر گروه لینک فرم ارتباط با مدیر گروه
1 معماری مهندس رضا پرویزی صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
2 عمران مهندس شاهین چرختاب صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
3 برق مهندس میر زنده دل صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
4 کامپیوتر خانم مهندس مجتهدی صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
5 مدیریت بازرگانی آقای دکتر جزنی صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
6 گیاهپزشکی آقای دکتر سراجی صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
7 حسابداری      
8 گرافیک      
9 دروس عمومی آقای جعفری    


۱۳۹۱/۶/۱۱