آیین نامه های آموزشی

ردیف عنوان آیین نامه فایل
1 شرایط ورود و نام نویسی فایل pdf
2 نظام اموزشی فایل pdf
3 واحدهای درسی و طول مدت تحصیل فایل pdf
4 حضور وغیاب و حذف و اضافه فایل pdf
5 ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو فایل pdf
6 مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل فایل pdf
7 انتقال و دانشجوی مهمان فایل pdf
8 اطلاعیه شماره1-آئین نامه مهمان وانتقال دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی فایل pdf
9 اطلاعیه شماره 2-آئین نامه مهمان و انتقال فایل pdf
10 اطلاعیه شماره 3-آئین نامه مهمان و انتقال فایل pdf
11 تغییر رشته و پذیرش واحدهای درسی فایل pdf
12 فراغت از تحصیل فایل pdf
13 ادامه تحصیل دانشجویان مشروط فایل pdf
14 مدرک کاردانی برای دانشجویان مشروطی فایل pdf
15 آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر فایل pdf
16 مقررات آموزشی دانشجویانی که به سفر حج مشرف می شوند فایل pdf
17 آیین نامه کمسیون موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فایل pdf
18 آیین نامه ارایه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر فایل pdf
19 ارائه حداکثر 8 واحد بعنوان دروس جبرانی فایل pdf
20 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب اسفند 1393 فایل pdf

۱۳۹۱/۶/۹