کمیته انضباطی

 

 

بخش 1 : تخلفات و تنبیهات

ماده 1 - تفکیک تنبیهات

به منظور استناد و تطبیق دقیق تر احکام انضباطی تنبیهات ماده 7 آیین نامه بصورت زیر تفکیک می شوند:

الف -تنبیهاتی که با حکم شوراهای انضباطی دانشگاه یا شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود.

1. اخطار شفاهی

2. تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

3. اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

4. تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

5. توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

6. دادن نمره 0.25در درس یا امتحان مربوط به تخلف

7. محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه و غیره از یک ماه تا طول باقیمانده از تحصیل

8. دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد

9.منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

10. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال

11. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات

12. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات

ب -تنبیهاتی که فقط با حکم شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجو می تواند اعمال شود:

13. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات

14. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات

15. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات

16. منع موقت از تحصیل به مدت چها نیمسال با احتساب سنوات

17. تغییر محل تحصیل دانشجو (همراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم)

18. تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه

19. اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی

20. اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها از 1 تا 3 سال

 

تبصره 1:صدور احکام ترکیبی در مورد یک تخلف تنها بصورت ترکیب تنبیهات بندهای 6 تا 8 با یکی از دیگر بندها و نیز ترکیب تنبیهات بندهای 17 و 18 با هر یک از بندهای 9 تا 16 مجاز است.

 

تبصره 2:ترکیب احکام تعلیقی با سایر تنبیهات مندرج در کلیه بندها مجاز است.

دو تبصره فوق بر کلیه موارد تخلفات مندرج در ماده 2 از این بخش جاری است مشروط بر آنکه از محدوده تنبیهات تعیین شده در آنها خارج نشود.

 

تبصره 3:چنانچه متخلف در یک موضوع واحد مرتکب تخلفات متعدد شده باشد، تنها شدیدترین تنبیه مربوط به یکی از تخلفات واقع شده در آن موضوع اعمال می شود و اعمال تنبیهات مربوط به سایر تخلفات مجاز نیست.

 

تبصره 4:در هر یک از بندهای 11 الی 16 می توان برخی از نیمسالهای منع موقت از تحصیل را با احتساب سنوات و برخی را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت.

 

تبصره 5:صدور حکم انضباطی از بندهای 9 تا 18 در خصوص دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی خود را گذرانده اند موضوعیت ندارد.

 

تبصره 6:در خصوص ارائه خدمات و تسهیلات دانشگاهی به دانشجویانی که به یکی از تنبیهات بندهای 9 تا 18 محکوم شده اند، طبق آیین نامه های مربوط عمل می شود.

 

ماده 2 - تفکیک تخلفات و تخصیص تنبیهات

در راستای تعمیم اجرای تبصره 3 ماده 7 آئین نامه انضباطی دانشجویان تخلفات مندرج در ماده 6 آئین نامه با قید تنبیهات متناسب بر اساس ماده 1 از این بخش به شرح زیر تفصیل داده می شوند.

ماده 6 آئین نامه : حدود اختیارات و وظایف شوراهای انضباطی دانشگاه و شورا مرکزی انضباطی:

 

الف -رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس، قتل).

 

1/الف -تهدید، تطمیع، توهین، فحاشی، هتاکی، افتراء

1/1/الف - تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت

1/2/الف - تطمیع برای ارتکاب جرائم یا تخلفات مندرج در این شیوه نامه یا اخاذی

1/3/الف - توهین یا فحاشی یا هتک حرمت

1/4/الف - افتراء یا نشر

مرتکب هر یک از بندهای فوق به یکی از بندهای 3 تا 9 ماده 1 شیوه نامه محکوم می شود.

در صورتی که شاکی یکی از اعضای هیات علمی یا مسئولان یا کارمندان دانشگاه باشد یا در صورت تکرار تنبیه می تواند از بندهای 9 تا 12 صادر شده و در صورت تکرار تا بند 14 تشدید شود.

 

2/الف -ضرب و جرح

در صورت وجود شاکی مرتکب به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 9 (بجز بند 6) محکوم می شود. در صورتی که مضروب یکی از اعضای هیات علمی یا مسئولان یا کارمندان دانشگاه باشد، یا در صورت تکرار تنبیه می تواند تا بند 13 تشدید شود.

در صورتی که میزان ضرب و جرح بسیار شدید باشد تنبیه می تواند متناسب با مورد تا بند 16 تشدید شود.

 

3/الف -جعل

3/1/الف - جعل اسناد دولتی (خارج از دانشگاه) :

در صورت محکومیت قضایی، دانشگاه می تواند متخلف را متناسب با احکام قضائی که در مورد وی صادر شده باشد، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 5 تا 12 (بجز بند 6) محکوم کند.

3/2/الف - جعل امضای اساتید یا مسئولان دانشگاه:

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 محکوم می شود. در صورتی که جعل منجر به تحصیل نمره قبولی در دروس دانشگاهی نیز شده باشد متخلف به بند 6 و یکی از تنبیهات بندهای 7 تا 10 محکوم می شود.

3/3/الف - ارائه اسناد جعلی به دانشگاه:

متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 محکوم می شود. در صورتی که سند جعلی منجر به قبولی دروس دانشگاهی یا تغییر در نمره باشد، متخلف به مجازات بند 6 و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محکوم می شود و در صورتی که سند جعلی منجر به پذیرفته شدن وی در دانشگاه شده باشد علاوه بر گزارش به هیات مرکز گزینش دانشجو به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 13 تا 20 محکوم می شود.

3/4/الف - جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از استفاده مکتوب یا نرم افزاری)

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 محکوم می شود و در صورتی که مدرک مجعول گواهی گذراندن واحدهای درسی دانشگاه باشد، علاوه بر اجرای بند 6 در مورد آن دروس، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محکوم می شود.

در صورتی که متخلف، گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل را جعل نماید به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 11 ، 12 یا 15 تا 18 محکوم می شود.

3/5/الف - جعل عنوان

چنانچه متخلف عنوان یکی از مسئولان داخل یا خارج از دانشگاه را بطور شفاهی یا کتبی جعل و مورد استفاده قرار داده باشد، به یکی از بندهای 3 تا 5 و در صورتیکه متخلف از جعل عنوان منتفع شده باشد، به یکی از بندهای 7 تا 10 محکوم می شود.

 

4/الف -سرقت

4/1/الف - سرقت اموال غیر متعلق به دانشگاه :

متخلف به یکی از بندهای 2 تا 5 و بند 8 محکوم می شود.

اگر ارتکاب سرقت با مشارکت باندهای سرقت و با نقشه قبلی صورت گرفته باشد تنبیه می تواند تا بند 20 تشدید شود. همچنین در صورت کتمان اطلاعات درباره وجود باند سرقت با نقشه قبلی نیز یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 9 (به جز بند 6) اعمال می شود.

4/2/الف - سرقت اموال دانشگاه :

علاوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند 8 متناسب با وسعت و دفعات وقوع جرم یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 19 اعمال می شود. به علاوه اعمال تنبیه بند 7 نیز چنانچه تخلف در خوابگاه واقع شده باشد مجاز است.

4/3/الف - سرقت و یا خرید، فروش یا افشای سوالات یا ورقه های امتحانی :

متخلف علاوه بر محکومیت به بند 6 به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 با یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 15 تا 18 محکوم می شود.

 

5/الف -ارتشاء، کلاهبرداری، اختلاس

5/1/الف - اخذ یا دادن رشوه یا کلاهبرداری از شخصیتهای حقیقی یا حقوقی در خارج از دانشگاه :

در صورت محکومیت قضایی متخلف به یکی از بندهای 1 تا 5 محکوم می شود.

5/2/الف - اخذ یا دادن رشوه از یا به یکی از دانشگاهیان :

متخلف به یکی از بندهای 1 تا 5 محکوم می شود. در صورتی که ارتکاب جرم منجر به نمره قبولی متخلف در یکی از دروس دانشگاهی شده باشد به تنبیه بند 6 و یکی از تنبیهات بندهای 9 تا 10 نیز محکوم می شود.

5/3/الف - کلاهبرداری در دانشگاه :

علاوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند 8، متخلف به یکی از بندهای 3 تا 5 محکوم می شود.

5/4/الف - اختلاس :

در صورت محکومیت قضایی، متخلف به تناسب اموال مورد اختلاس و میزان مشارکت در آن، علاوه بر جبران خسارت طبق بند 8، به یکی از بندهای 3 تا 5 یا 9 تا 13 محکوم می شود.

 

6/الف -قتل عمد

6/1/الف - ارتکاب قتل :

در صورت محکومیت قضایی، تنبیه بندهای 19 تا 20 در خصوص وی لازم الاجراء است.

6/2/الف - شرکت یا معاونت در قتل :

در صورت محکومیت قضائی، یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 15 تا 20 اعمال می شود.

تبصره : چنانچه دانشجویی به دلیل قتل غیرعمد به حبس محکوم شده باشد، مدت حبس مرخصی تحصیلی محسوب می شود.

 

ب- رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری

1/ب -تقلب در امتحان

متخلف، چنانچه از تقلب منتفع شده باشد به تنبیه مندرج در بند 6 در خصوص امتحان یا درس مربوط و متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 5 محکوم می شود. در صورت تکرار تخلف، تنبیه به یکی از بندهای 9 تا 12 قابل تشدید است.

 

2/ب -فرستادن شخص دیگری بجای خود به امتحان یا شرکت بجای دیگری در امتحان

2/1/ب - فرستادن دیگری به جای خود در امتحان :

متخلف به تنبیه مندرج در بند 6 و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 محکوم می شود.

2/2/ب - شرکت بجای دیگری در امتحان :

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 محکوم می شود.

تبصره 1 : کلیه آزمون هایی که از سوی دانشگاه به عنوان آزمون رسمی به دانشجویان اعلام می شوند، مشمول بندهای 1/ب و 2/ب می شوند.

تبصره 2 : نقص مقررات جلسه امتحان بدون ارتکاب فعلی از جانب مختلف با وجود قرائن دیگر که عامل معنوی در تخلف تقلب را محرز نکند، مشمول بندهای 1/ب و 2/ب نمی شود.

 

3/ب -ارتکاب هر فعلی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود.

3/1/ب - اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت برای برنامه ها یا نظم خوابگاه :

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 8 (بجز بند 6) محکوم می شود.

3/2/ب - اخلال یا ایجاد وقفه در برنامه ها یا نظم دانشگاه :

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 9 (بجز بند 6) محکوم می شود.

در صورتی که اخلال در نظم منجر به ایجاد آشوب و اغتشاش در سطح دانشگاه یا خوابگاه شود متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محکوم می شود.

در صورتی که اخلال منجر به آشوب یا تحریک دیگران یا تشکیل گروه همراه باشد، تنبیه می تواند به بندهای 11 تا 13 تشدید شود.

در صوری که اخلال یا آشوب همراه با ضرب و جرح باشد تنبیه می تواند تا بند 15 تشدید شود.

3/3/ب - عدم رعایت مقررات دانشگاه :

علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آئین نامه های مربوط (مشروط به عدم تناقض آن ها با آئین نامه انضباطی و شیوه اجرایی آن)، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 و 2 محکوم می شود و در صورت تکرار، این تنبیه تا موارد مندرج در بندهای 3 تا 5 و 7 تا 10 قابل تشدید است.

4/3/ب - عدم رعایت مقررات خوابگاه :

علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آئین نامه های مربوط (مشروط به عدم تناقض آن ها با آئین نامه انضباطی و شیوه نامه اجرایی آن)، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 و 2 محکوم می شود و در صورت تکرار تنبیه تا بندهای 3 تا 5 و 7 قابل تشدید است.

3/5/ب - دادن اطلاعات ناصحیح به دانشگاه یا کتمان حقایق :

چنانچه دادن اطلاعات ناصحیح یا کتمان حقایق، اعم از شفاهی یا کتبی، باعث انتفاع دانشجو یا اختلال در برنامه های دانشگاه شود، علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آئین نامه های مربوط، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 8 (بجز بند 6) محکوم می شود.

 

4/ب -ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت

4/1/ب - ایراد خسارت به اموال عمومی و یا خیانت در امانت داری از اموال عمومی :

مرتکب علاوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند 8، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 10 (بجز بند 6) محکوم می شود.

4/2/ب - ایراد خسارت به اموال شخصی یا خیانت در امانت داری از اموال شخصی :

در صورت شکایت صاحب مال، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت طبق بند 8، یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 اعمال می شود.

 

ج - رسیدگی به تخلفات سیاسی

1/ج -دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها.

متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می شود. اگر تخلف منجر به انتفاع گروهک های مذکور گردد، تنبیه می تواند از بندهای 9 تا 14 صادر شود.

 

2/ج -عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها.

2/1/ج - عضویت یا هواداری از گروه های غیرقانونی منحله (گروه هایی که به موجب احکام قضایی فعالیت آن ها ممنوع شده باشد):

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می شود.

2/2/ج - انجام اعمالی که به نفع گروههای غیرقانونی منحله باشد:

تنبیه متخلف از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 12 تعیین می شود.

 

3/ج -فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی غیرقانونی

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می شود. در صورتی که فعالیتی به نفع گروهک های محارب و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 14 محکوم می شود.

 

4/ج -توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی ( مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک بطور شفاهی یا کتبی از طریق شعار نویسی ، پخش اعلامیه و ... )

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 8 (بجز بند 6) محکوم می شود.

در صورتی که ارتکاب عمل بصورت جمعی و به قصد ایجاد بلوا و آشوب صورت گیرد یا بطور مکرر و بدون توجه به تنبیهات قبلی واقع شود می تواند از بندهای 9 تا 13 صادر شود.

 

5/ج -ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

تنبیه متخلف از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 13 (بجز بند 6) تعیین می شود. اگر بلوا در جهت ضربه زدن به ارکان نظام و با هماهنگی و برنامه ریزی یا با هدایت از گروههای غیرقانونی خارج از دانشگاه باشد.


۱۳۹۱/۵/۲۲