کافه تریاها

جهت رفاه حال دانشجویان گرامی در هر دو ساختمان موسسه کافه تریا برای ارایه خدمات موجود می باشد.قیمت ها و کیفیت خدمات کافه تریاها تحت نظارت معاونت دانشجویی می باشد . هرگونه نارضایتی ،انتقاد و پیشنهاد در مورد نوع کیفیت و قیمت خدمات را از طریق قسمت انتقادات و پیشنهادات اعلام نمایید.


۱۳۹۱/۵/۱۹