شرح وظایف معاونت دانشجویی

 

‌الف) اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه.
ب) مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی.
ج) نظارت بر اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های دانشجویی.
‌د) تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی.
ه) نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
‌و) برنامه‌ریزی امور فوق برنامه دانشجویی.

۱۳۹۱/۵/۱۸