شرح وظایف معاونت عمرانی

 

‌الف) برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز.
ب) برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکتهای مشاور و پیمانکار برای طرحهای عمرانی.
ج) نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی دانشگاه.
‌د) بررسی صورت وضعیت‌ها و موارد مالی طرح‌های عمرانی.
ه) اجرای طرح‌های امانی و مورد نیاز دانشگاه.
‌و) جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز طرحهای عمرانی،
‌ز) برنامه‌ریزی و تأمین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی.
ح) مواظبت در تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانهای دانشگاه.
ط) تهیه طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی.
ی) پیشنهاد بودجه‌های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور.
ک) تهیه نقشه‌های طرحهای عمرانی دانشگاه.

۱۳۹۱/۵/۱۸