شرح وظایف معاونت پژوهشی

 

‌الف) بررسیهای لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت‌های پژوهشی.
ب) مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه.
ج) تماس با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.
‌د) اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه.
ه) همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی‌بین دانشگاه و سایر مؤسسات.
‌و) همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیر دانشگاهی.
‌ز) نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی.
ح) برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.
ط) تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای‌پژوهشی دانشگاه.
ی) بررسی و ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه در چهارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رییسه.

۱۳۹۱/۵/۱۸