کارکنان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت تصویر
1

طلعت عزتی تمرین

کارشناس ارشد امور آموزش  
2 مریم آگهی

کارشناس امور اداری

مسئول اتوماسیون اداری

 
3

سمیه توانچه

کارشناس ارشد امور پژوهشی

مسئول کتابخانه

 امور آموزش

 
4

محدثه چابک

امور دانشجویی

 
5

متین منتصر اسدی

مسئول دبیرخانه

متصدی امور دفتری

 
6

سیده فاطمه افصح رضوانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 
7 مهدی حسنی دیلمی  کارشناس امور فارغ التحصیلان و امور مشمولین
8 حبیب قاسمی واجارگاه کارشناس امور مالی
9 حسن رحیمی کارشناس امور رایانه
10 رضا افرازه کارشناس امور مالی
11 آرمان کوچکی امور بایگانی و امور رایانه  

 


۱۳۹۱/۵/۱۸