کارکنان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسوولیت تصویر
1

طلعت عزتی تمرین

مسئول امور آموزش  
2 مریم آگهی

کارشناس امور اداری

مسئول اتوماسیون اداری

 
3

سمیه توانچه

کارشناس امور دانشجویی

 
4

محدثه چابک

---

 
5

متین منتصر اسدی

مسئول دبیرخانه و امور تایپ

 
6

سیده فاطمه افصح رضوانی

مدیر فرهنگی و 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 
7 مهدی حسنی دیلمی  کارشناس امور فارغ التحصیلان و امور مشمولین
8 حبیب قاسمی واجارگاه کارشناس امور مالی
9 حسن رحیمی کارشناس امور رایانه
10 رضا افرازه کارشناس امور مالی
11 آرمان کوچکی امور بایگانی و امور رایانه  

 


۱۳۹۱/۵/۱۸