تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز

طبق مصوبه هیات موسس به منظور تشویق دانشجویان ممتاز و ارتقا سطح علمی و آموزشی آنان

برای نفرات اول تا سوم هر رشته تخفیف شهریه  ثابت با معدل بالای 16و

تعداد واحد گذرانده شده در هر نیمسال سال تحصیلی حداقل 14 واحد

به ترتیب زیر اعمال می گردد.

 

40% تخفیف شهریه ثابت برای رتبه اول رشته

30% تخفیف شهریه ثابت برای رتبه دوم رشته

20%  تخفیف شهریه ثابت برایرتبه سوم رشته

 

 

لیست دانشجویان ممتاز نیمسال اول 90-91

 
فایل pdf

لیست دانشجویان ممتاز نیمسال دوم 90-91

 
 

 


۱۳۹۱/۵/۱۷