پروژه های انجام شده

فرم های خدمات منطبق توسط  معاونت های مختلف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی  تکمیل شده و در جلسه بازنگری مدیریت مطرح شده و تصویب شد.


۱۳۹۱/۵/۱۵