شرح وظایف افراد

 

- شرح وظایف معاونان دانشگاه:
1 - معاون آموزشی:
‌الف) اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه.
ب) مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط.
ج) نظارت بر اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی از طریق دفتر نظارت و سنجش دانشگاه.
‌د) تدوین پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش.
ه) نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته.
‌و) تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه.
‌ز) برنامه‌ریزی امور آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط.
ح) نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رییسه.
ط) ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و‌اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی.
ی) همکاری با معاونت تحصیلات تکمیلی در امور دوره‌های تحصیلات تکمیلی.
ک) اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی.
 
2 - معاون پژوهشی:
‌الف) بررسیهای لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت‌های پژوهشی.
ب) مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه.
ج) تماس با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.
‌د) اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه.
ه) همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی‌بین دانشگاه و سایر مؤسسات.
‌و) همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیر دانشگاهی.
‌ز) نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی.
ح) برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.
ط) تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای‌پژوهشی دانشگاه.
ی) بررسی و ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه در چهارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رییسه.
 
3 - معاون تحصیلات تکمیلی:
‌الف) برنامه‌ریزی گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.
ب) اداره کلیه امور آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه با هماهنگی با معاونت آموزشی.
ج) نظارت بر اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی.
‌د) نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی دوره‌های تخصصی و ارزیابی آن و ارائه گزارش به هیأت رئیسه.
ه) تنظیم دستور جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
‌و) همکاری با معاونان آموزشی و پژوهشی در اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت تخصصی.
 
4 - معاون دانشجویی:
‌الف) اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه.
ب) مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی.
ج) نظارت بر اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های دانشجویی.
‌د) تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی.
ه) نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
‌و) برنامه‌ریزی امور فوق برنامه دانشجویی.
 
5 - معاون فرهنگی:
‌الف) نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.
ب) برنامه‌ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی.
ج) ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف عقیدتی، فرهنگی و سیاسی دانشجویی از طریق تشکیل جلسات مناسب با دفتر‌نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی.
‌د) برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فوق برنامه با همکاری معاونت دانشجویی.
ه) ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیت‌های فکری، فرهنگی و‌هنری.
‌و) نظارت و برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش‌های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارها و مجامع‌فرهنگی، فکری، سیاسی دانشگاهی و نظارت بر آنها و بهره‌وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی.
‌ز) ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی، سیاسی و اخلاقی نیروهای دانشگاهی و گزارش آنها به هیأت رییسه و شورای فرهنگی.
ح) فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاه حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه.
ط) تلطیف و سالم‌سازی روابط عمومی میان استادان، دانشجویان و کارکنان و برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و‌هنری.
ی) پیشنهاد برنامه‌های لازم به شورای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله.
 
6 - معاون اداری و مالی:
‌الف) همکاری با رییس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
ب) رسیدگی به هدف‌های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش‌های کار در واحدهای مختلف.
ج) ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.
‌د) نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی و مالی و معاملاتی.
ه) ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر.
‌و) اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه.
‌ز) شرکت در شوراها، کمیسیون‌ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.
 
7 - معاون عمرانی:
‌الف) برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز.
ب) برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکتهای مشاور و پیمانکار برای طرحهای عمرانی.
ج) نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی دانشگاه.
‌د) بررسی صورت وضعیت‌ها و موارد مالی طرح‌های عمرانی.
ه) اجرای طرح‌های امانی و مورد نیاز دانشگاه.
‌و) جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز طرحهای عمرانی،
‌ز) برنامه‌ریزی و تأمین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی.
ح) مواظبت در تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانهای دانشگاه.
ط) تهیه طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی.
ی) پیشنهاد بودجه‌های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور.
ک) تهیه نقشه‌های طرحهای عمرانی دانشگاه.
 
 
-مدیر گروه آموزشی 
-تهیه برنامه اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش
آن به رئیس دانشکده 
-ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه 
-نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی 
-تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده 
-تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط 
-تشکیل و اداریه جلسات شورای گروه و ارسال گزاش کار ، مصوبات ، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه
ها و آئین‌نامه‌ها مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است 
-پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده 
-انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده 
-پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس داشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه 
-ارزیابی کیفیت فعالیت های سالیانه گروه و ارائه گزارش عملکرد گروه به رئیس دانشکده 
-ارزشیابی کار سالیانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده با توجه به حضور و فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی 
-پیشنهاد نصب و عزل سرپرستان کارگاه ها و آزمایش گاه های تحت سرپرستی به رئیس دانشکده 
-بررسی و تأیید مدارک ترفبعات افقی و عمودی اعضای هیأت علمی گروه
 
-اهم وظایف اعضای هیأت علمی آموزشی 
-تدریس موظف 8 تا 12 واحد نظری یا معادل عملی آن بر اساس آئین نامه مصوب شورای دانشگاه 
-انجام تحقیقات بنیادی یا کاربردی
-راهنمائی و پاسخگویی به سئوالات دانشجویان 
-سرپرستی و انام امور مربوط به کارآموزی و کارورزی دانشجویان 
-راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی و مقاطع تحصیلات تکمیلی 
-ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده سازی آنها یا انجام عملیات صحرایی 
-حضور در شوراها و کمیته ها و هیات های ممتحنه 
-قبول دعوت مراکز علمی وابسته به دانشگاه یا دانشکده جهت ارائه خدمات علمی و تخصصی 
-حضور حداقل 40 ساعت در هفته در دانشگاه 
-انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیر گروه با رئیس دانشکده یا مسئولین دانشگاه

۱۳۹۱/۵/۷