رئیس موسسه

 

آقای دکترسیدجلال خالقی

سمت : رئیس موسسه

تخصص : دکتری عمران 

مرتبه علمی: استادیار

 

رئیس موسسه،که نماینده قانونی موسسه نزد مراجع حقیقی و حقوقی می باشد،از میان اعضای هیات علمی به پیشنهاد هیات امنا ،تایید وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس هیات امنا برای مدت 4 سال منصوب می گردد.پیشنهاد و انتصاب مجدد وی با تایید وزیر علوم،تحقیقات و فناوری بلا مانع است. 

 

 دکتر سیدجلال خالقی براساس پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و ابلاغ وزیر علوم از سال 1399 بمدت 4سال بعنوان رئیس قانونی موسسه مشغول به فعالیت می باشند.
 
وظایف و اختیارات رییس دانشگاه:
 
‌الف) نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری و مالی عمرانی و امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و‌بین‌المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاحیت.
ب) تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست‌های علمی، آموزشی و پژوهشی.
ج) هدایت فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و عمرانی دانشگاه.
‌د) ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیأت امناء.
ه) نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های جاری دانشگاه و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاحیت.
‌و) مسئولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب.
‌ز) نصب و عزل اعضای هیأت رییسه (‌با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 4) و رؤسای دانشکده‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه‌های‌آموزشی.
ح) اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌های و بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت.
ط) تهیه و پیشنهاد سیاستها، اهداف و خط مشی‌ها برای طرح در هیأت امناء.
ی) ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شورای دانشگاه.
ک) ارائه پیشنهاد همکاریهای علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه.
ل) نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاحیت.
م) نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (‌هیأت علمی - دانشجویان - کارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات.

۱۳۹۱/۵/۶