مدیران

مدیران موسسه آموزش عالی دیلمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات تصویر
1 آقای دکتر سید جلال خالقی

مدیر تحصیلات تکمیلی و

مدیر گروه مدیریت

پروژه و ساخت 

دکتری
2 آقای محمود طالبی

ذیحساب 

کارشناسی
3 آقای سیف ا... کوچکی مدیر حراست کارشناسی
4 آقای مجید مشکین مژه

مدیر گروه برق

مدیر گروه کامپیوتر

کارشناسی ارشد برق  
5 آقای اسماعیل فدایی مدیر گروه حسابداری و مدیریت کارشناسی ارشد حسابداری
6 آقای شاهین چرختاب

مدیر گروه عمران

کارشناس ارشد

عمران -سازه

7 آقای علی سراجی

مدیر گروه گیاه‌پزشکی 

دکتری بیماریشناسی گیاهی


 
8 آقای رضا پرویزی

مدیر گروه معماری

کارشناس ارشد معماری
9 آقای مهران ابراهیمی

مدیر مالی و اداری

و منابع انسانی

مسئول انفورماتیک و

رابط موسسه

کارشناسی
10 خانم سیده مونا فلاح چای مدیر دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت  
11 خانم سیده فاطمه افصح رضوانی مدیر فرهنگی کارشناسی ارشد مدیریت  
12 خانم دکتر صنم صفایی مدیر پژوهشی دکتری گیاهپزشکی  

 


۱۳۹۱/۵/۶