شورای فرهنگی

شورای فرهنگی

ماده 30 - به منظور هماهنگ نمودن برنامه‌های فرهنگی دانشگاه در چهارچوب سیاست‌ها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختیارات و وظایف‌مراجع و نهادهای ذیربط و همکاری با رییس دانشگاه در تحقق ارزشهای اخلاقی و فرهنگی اسلام در شئون مختلف، شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل‌می‌شود.
‌ماده 31 - اعضای شورای فرهنگی عبارت‌اند از:
1) رییس دانشگاه به عنوان رییس شورا
2) معاون فرهنگی
3) معاون دانشجویی
4) یک نفر عضو هیأت علمی با رعایت شرایط موضوع بند "‌الف" ماده 4 به انتخاب رییس دانشگاه
5) مسئول دفتر شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه
6) نماینده‌ای از جهاد دانشگاهی که به درخواست رییس دانشگاه از طرف جهاد دانشگاهی معرفی خواهد شد.
7) یک دانشجو به پیشنهاد انجمن اسلامی دانشجویان و تأیید رییس دانشگاهی
8) یک دانشجو از دوره‌های تخصصی (‌کارشناسی ارشد به بالا) به انتخاب رییس دانشگاه
‌ماده 32 - وظایف شورای فرهنگی عبارت است از:
‌الف) برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی برای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در دانشگاه
ب) همکاری برای گسترش و تعمیق مبانی ارزشی، دینی، اخلاقی و انقلابی با برگزاری برنامه‌های مناسب فرهنگی و تبلیغاتی
ج) ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و انجمن‌های اسلامی.
‌د) برنامه‌ریزی و تعیین خط مشی فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه با همکاری معاونت دانشجویی و طرح‌های تحقیقاتی فرهنگی و سیاسی با همکاری‌معاونت پژوهشی و برقراری پیوند سازنده و سودمند میان استاد و دانشجو با همکاری معاونت آموزشی
ه) همکاری برای ایجاد پیوند فعال میان حوزه و دانشگاه با برگزاری سمینارها، جلسات و برنامه‌های آموزشی مشترک
‌و) برنامه‌ریزی برای گسترش مناسبات دانشگاه و نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی
‌ز) شناخت و سازماندهی نیروهای متعهد و مستعد از طریق نهادهای دانشجویی و فرهنگی و معرفی برای کمک به جامعه در مواقع اضطراری


۱۳۹۱/۵/۶