شورای آموزشی

 

ب - شوراهای تخصصی دانشگاه
‌ماده 17 - به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی و برنامه‌ریزی، همکاری با شورای دانشگاه و هیأت رییسه، در هر یک از حوزه‌های معاونت‌های‌فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و تحصیلات تکمیلی، شوراهایی با ترکیب و وظایف خود و به ریاست هر کدام از معاونان تشکیل می‌شود،‌این شوراها، شوراهای تخصصی دانشگاه محسوب می‌شوند و حکم اعضای آن را رییس دانشگاه صادر می‌کند. شورای دانشگاه می‌تواند به صوابدید‌خود مسائلی را برای بررسی و اظهار نظر به یکی از شوراهای تخصصی محول کند.
1 - شورای آموزشی
‌ماده 18 - به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه‌فعالیت‌های آموزشی، شورای آموزشی تشکیل می‌شود.
‌ماده 19 - اعضای شورای آموزشی عبارت‌اند از:
‌الف) معاون آموزشی دانشگاه
ب) معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه
ج) معاونان آموزشی دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها
‌د) مدیر کل امور خدمات آموزشی دانشگاه
ه) دو تن از چهار تن اعضای هیأت علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و تصویب شورای دانشگاه.
‌ماده 20 - وظایف شورای آموزشی دانشگاه عبارت است از:
‌الف) همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیأت رییسه.
ب) ارائه پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای دانشگاه از جمله:
- برنامه‌های آموزشی
- نحوه اجرای برنامه‌های درسی در چهارچوب مصوبات
- آیین‌نامه‌های آموزشی
- طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه‌مدت و میان مدت
- ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید
ج) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا ارجاع می‌دهد.
‌د) بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی و ارائه آن به شورای دانشگاه.
ه) بررسی پیشنهاد تأسیس رشته‌ها و دوره‌های جدید دانشگاه
‌و) بررسی متون جزوه‌ها و کتابهای ارائه شده از طرف اعضای هیأت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه
‌ز) بررسی و تأیید دعوت استادان خارجی در رشته‌های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروه‌های آموزشی و تأیید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی.
ح) بررسی و تأیید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی دانشگاه که باید پس از تأیید گروه آموزشی ذیربط از طریق رییس هر دانشکده به‌شورای آموزشی ارجاع شود.

۱۳۹۱/۵/۶