مدیر گروه

 

مدیر گروه رشته حسابداری جناب آقای دکتر جمال خانی جزنی می باشند.

رزومه مدیر گروه

وظایف مدیر گروه

ارتباط با مدیر گروه رشته حسابداری


۱۳۹۱/۵/۶