موضوعات مرتبط :

هیات امنا

 

 

 


آیت ا... سید مهدی برهانی

اصول و علوم قرآنی و فقه

مرتبه علمی: اجتهاد و فقه

   

 

 آقای دکتر مجید متقی طلب

دکتری مهندسی کشاورزی تغذیه دام (بیوشمی تغذیه)

 دانشگاه: منچستر انگلستان

مرتبه علمی:‌دانشیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماینده استانداری گیلان
 

 

 

آقای دکتر علی غفاری

دکتری مهندسی معماری و برنامه ریزی شهری

دانشگاه اشتوتگارت آلمان

مرتبه علمی:‌استاد

 

آقای دکتر عبدا... شیدفر

دکتری ریاضیات کاربردی

دانشگاه سیتی شهر لندن

مرتبه علمی: استاد

 

آقای دکتر هومان لیاقتی

دکتری اقتصاد کشاورزی

دانشگاه اشتوتگارت آلمان

مرتبه علمی: دانشیار

 

آقای دکتر کاظم معمارضیاء

دکتری معماری

دانشگاه یورک انگلستان

مرتبه علمی: استادیار

آقای دکتر غلامحسین معماریان

دکتری معماری

دانشگاه منچستر انگلستان

مرته علمی: دانشیار


۱۳۹۱/۵/۶       ارکان موسسه

شورای سرپرستی موسسه

 

شورای دانشگاه
‌ماده 13 - شورای دانشگاه از اعضای ذیل تشکیل می‌شود:
‌الف) اعضای هیأت رییسه دانشگاه
ب) رؤسای دانشکده و آموزشکده‌ها و پژوهشکده‌ها
ج) 2 نفر از اعضای هیأت علمی هر شورا (‌شوراهای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی) به انتخاب شورای مربوط که باید واجد شرایط ماده 4‌باشند.
‌د) 2 نفر از اعضای هیأت علمی که دانشیار یا استاد و واجد شرایط ماده 4 باشند به انتخاب رییس دانشگاه.
‌تبصره) رییس دانشگاه می‌تواند در مورد مسائلی که مربوط به دروس معارف است از رییس گروه معارف دعوت کند تا با حق رأی در شورای دانشگاه‌شرکت کند.
‌ماده 14 - دوره شورای دانشگاه 2 سال است.
‌ماده 15 - ریاست شورا با رییس دانشگاه است. شورا دارای نایب رییس است که توسط اعضای شورا از میان سه نفر عضو شورا که ریس دانشگاه‌پیشنهاد می‌کند با رأی بیشتر انتخاب می‌شوند. حکم اعضای بندهای "ج" و "‌د" شورای دانشگاه توسط رییس دانشگاه صادر می‌شود و ابلاغ مصوبات‌شورا و مکاتبات آن از طریق دفتر رییس دانشگاه صورت می‌گیرد.
‌ماده 16 - وظایف و اختیارات شورای دانشگاه بدین شرح است:
‌الف) بررسی و تأیید دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
ب) بررسی و تأیید برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت.
ج) بررسی روشهای همکاری با مؤسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن.
‌د) بررسی سالانه امکانات علمی (‌نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها.
ه) برنامه‌ریزی پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور.
‌و) بررسی مسائلی که توسط رییس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.
‌ز) بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه‌حلهای لازم.
ح) ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه.
ط) بررسی و تصویب طرحها و برنامه‌های پیشنهادی شوراهای تخصصی.
ی) تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی شورا و تصویب آیین‌نامه کمیته‌های داخلی شورا.
۱۳۹۱/۵/۶       ارکان موسسه

شورای آموزشی

 

ب - شوراهای تخصصی دانشگاه
‌ماده 17 - به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی و برنامه‌ریزی، همکاری با شورای دانشگاه و هیأت رییسه، در هر یک از حوزه‌های معاونت‌های‌فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و تحصیلات تکمیلی، شوراهایی با ترکیب و وظایف خود و به ریاست هر کدام از معاونان تشکیل می‌شود،‌این شوراها، شوراهای تخصصی دانشگاه محسوب می‌شوند و حکم اعضای آن را رییس دانشگاه صادر می‌کند. شورای دانشگاه می‌تواند به صوابدید‌خود مسائلی را برای بررسی و اظهار نظر به یکی از شوراهای تخصصی محول کند.
1 - شورای آموزشی
‌ماده 18 - به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه‌فعالیت‌های آموزشی، شورای آموزشی تشکیل می‌شود.
‌ماده 19 - اعضای شورای آموزشی عبارت‌اند از:
‌الف) معاون آموزشی دانشگاه
ب) معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه
ج) معاونان آموزشی دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها
‌د) مدیر کل امور خدمات آموزشی دانشگاه
ه) دو تن از چهار تن اعضای هیأت علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و تصویب شورای دانشگاه.
‌ماده 20 - وظایف شورای آموزشی دانشگاه عبارت است از:
‌الف) همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیأت رییسه.
ب) ارائه پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای دانشگاه از جمله:
- برنامه‌های آموزشی
- نحوه اجرای برنامه‌های درسی در چهارچوب مصوبات
- آیین‌نامه‌های آموزشی
- طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه‌مدت و میان مدت
- ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید
ج) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا ارجاع می‌دهد.
‌د) بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی و ارائه آن به شورای دانشگاه.
ه) بررسی پیشنهاد تأسیس رشته‌ها و دوره‌های جدید دانشگاه
‌و) بررسی متون جزوه‌ها و کتابهای ارائه شده از طرف اعضای هیأت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه
‌ز) بررسی و تأیید دعوت استادان خارجی در رشته‌های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروه‌های آموزشی و تأیید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی.
ح) بررسی و تأیید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی دانشگاه که باید پس از تأیید گروه آموزشی ذیربط از طریق رییس هر دانشکده به‌شورای آموزشی ارجاع شود.
۱۳۹۱/۵/۶       ارکان موسسه

شورای پژوهشی

شورای پژوهشی


ماده 21 - به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های پژوهشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه‌فعالیتهای پژوهشی، شورای پژوهشی تشکیل می‌شود.
‌ماده 22 - اعضای شورای پژوهشی عبارت‌اند از:
‌الف) معاون پژوهشی دانشگاه
ب) معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه
ج) معاونان پژوهشی یا نمایندگان دانشکده و پژوهشکده‌ها
‌د) یک محقق از هر یک از واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه با معرفی رییس دانشگاه (‌در صورتی که واحد مستقل باشد) و با معرفی رییس‌دانشکده و آموزشکده (‌چنانچه واحد جزو دانشکده و آموزشکده باشد)
ه) دو تن از چهار تن اعضای هیأت علمی، صاحب فعالیت‌های پژوهشی ارزنده به پیشنهاد معاون پژوهشی و تصویب شورای دانشگاه.
‌ماده 23 - وظایف شورای پژوهشی دانشگاه عبارت است از:
‌الف) همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت رییسه.
ب) ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی به شورای دانشگاه از جمله:
- بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه
- هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در دانشگاه
- مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه
- بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز‌صنعتی.
ج) تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت محقق.
‌د) بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش.
ه) پیشنهاد چگونگی استاد از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش
‌و) تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط.
‌ز) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد.
ح) تصویب طرحهای پژوهشی دانشگاه
ط) ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و‌نشر آثار علمی.
ی) پیشنهاد آیین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه.
ک) ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه برای کار در جامعه، از طریق اجرای طرح‌های تحقیقاتی ویژه.
ل) تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور
م) برنامه‌ریزی فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی.
ن) پیشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه.

۱۳۹۱/۵/۶       ارکان موسسه

شورای دانشجویی

 

 شورای دانشجویی
‌ماده 24 - به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه امور دانشجویی و فراهم نمودن امکانات لازم برای رشد فکری و روحی و تأمین نیازهای‌رفاهی دانشجویان و همکاری با معاون دانشجویی در امور اجرایی، شورای دانشجویی دانشگاه تشکیل می‌شود.
‌ماده 25 - اعضای شورای دانشجویی دانشگاه عبارت‌اند از:
‌الف) معاون دانشجویی
ب) یک نماینده از هر یک از شوراهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه
ج) دو دانشجو به انتخاب رییس دانشگاه از میان دانشجویانی که از هر دانشکده یک نفر به وسیله رییس آن دانشکده با مشورت دانشجویان به رییس‌دانشگاه معرفی می‌شوند.
‌د) سه نفر مسئول امور خوابگاه‌ها، تربیت بدنی و غذاخوری دانشگاه
ه) مدیر کل امور دانشجویی
‌و) یکی از اعضاء جهاد دانشگاهی (‌در صورت موافقت رییس دانشگاه)
‌تبصره) شرط عضویت دانشجو در شورای دانشجویی:
1) بیش از نیمی از واحدهای را گذرانده باشد
2) معدل کل او 3 (14) و یا بالاتر باشد
3) شرایط عمومی بند "‌الف" ماده 4 در آیین‌نامه را دارا باشد
‌ماده 26 - وظایف شورای دانشجویی دانشگاه عبارت است از:
‌الف) همکاری با معاون دانشجویی دانشگاه برای ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیأت رییسه
ب) تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه‌های امور دانشجویی و پیشنهاد آنها به شورای دانشگاه از جمله:
- آیین‌نامه‌های فعالیت‌های ورزشی و فوق برنامه
- اداره خوابگاه‌های دانشجویی و مسائل انضباطی
- اداره امور غذاخوری‌های دانشجویی
ج) بررسی مسائلی که توسط شورای دانشگاه یا معاون دانشجویی دانشگاه، به شورای دانشجویی ارجاع می‌شود و اظهار نظر درباره آنها.
‌د) همکاری در برنامه‌ریزی فعالیت‌های رفاهی (‌قرض‌الحسنه - وام و کار دانشجویی، تعاونی مصرف و نقلیه و...)
۱۳۹۱/۵/۷       ارکان موسسه

شورای فرهنگی

شورای فرهنگی

ماده 30 - به منظور هماهنگ نمودن برنامه‌های فرهنگی دانشگاه در چهارچوب سیاست‌ها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختیارات و وظایف‌مراجع و نهادهای ذیربط و همکاری با رییس دانشگاه در تحقق ارزشهای اخلاقی و فرهنگی اسلام در شئون مختلف، شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل‌می‌شود.
‌ماده 31 - اعضای شورای فرهنگی عبارت‌اند از:
1) رییس دانشگاه به عنوان رییس شورا
2) معاون فرهنگی
3) معاون دانشجویی
4) یک نفر عضو هیأت علمی با رعایت شرایط موضوع بند "‌الف" ماده 4 به انتخاب رییس دانشگاه
5) مسئول دفتر شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه
6) نماینده‌ای از جهاد دانشگاهی که به درخواست رییس دانشگاه از طرف جهاد دانشگاهی معرفی خواهد شد.
7) یک دانشجو به پیشنهاد انجمن اسلامی دانشجویان و تأیید رییس دانشگاهی
8) یک دانشجو از دوره‌های تخصصی (‌کارشناسی ارشد به بالا) به انتخاب رییس دانشگاه
‌ماده 32 - وظایف شورای فرهنگی عبارت است از:
‌الف) برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی برای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در دانشگاه
ب) همکاری برای گسترش و تعمیق مبانی ارزشی، دینی، اخلاقی و انقلابی با برگزاری برنامه‌های مناسب فرهنگی و تبلیغاتی
ج) ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و انجمن‌های اسلامی.
‌د) برنامه‌ریزی و تعیین خط مشی فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه با همکاری معاونت دانشجویی و طرح‌های تحقیقاتی فرهنگی و سیاسی با همکاری‌معاونت پژوهشی و برقراری پیوند سازنده و سودمند میان استاد و دانشجو با همکاری معاونت آموزشی
ه) همکاری برای ایجاد پیوند فعال میان حوزه و دانشگاه با برگزاری سمینارها، جلسات و برنامه‌های آموزشی مشترک
‌و) برنامه‌ریزی برای گسترش مناسبات دانشگاه و نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی
‌ز) شناخت و سازماندهی نیروهای متعهد و مستعد از طریق نهادهای دانشجویی و فرهنگی و معرفی برای کمک به جامعه در مواقع اضطراری

۱۳۹۱/۵/۶       ارکان موسسه

هیات اجرایی جذب اعضا هیات علمی

فراخوان شهریور 91

۱۳۹۱/۵/۱۹       ارکان موسسه

نمودار سازمانی

۱۳۹۱/۵/۶       ارکان موسسه

گزارش عملکرد سالانه موسسه

عملکرد سالانه معاونت دانشجویی در سال تحصیلی 91-90


• اعطای وام شهریه به مبلغ 000/265/293 ریال به تعداد 161 از دانشجویان متقاضی واجد شرایط وام دانشجویی
• اعزام 9 نفر از دانشجویان به حج عمره  دانشجویی
• بهره مندی 12 دانشجوی متأهل  از مزایای ازدواج دانشجویی
• پشتیبانی از27 دانشجوی تحت پوشش کمیته امداد بعنوان رابط دانشگاهی
• پشتیبانی از 40 دانشجو فرزند شاهد و ایثارگربعنوان رابط دانشگاهی
• بهره مندی دانشجویان از سلف سرویس دانشگاه با میانگین روزانه 250نفر در نیمسال مهر و میانگین 80 نفر در نیمسال بهمن.
• نظارت بر عملکرد خوابگاههای طرف قرارداد مؤسسه که تعداد 28نفراز دانشجویان دختر و تعداد22نفراز دانشجویان پسر شاغل به تحصیل این مؤسسه در آن اسکان داده شده اند.
• اعزام 25 نفراز دانشجویان به مناطق جنگی در قالب اردوی راهیان نوردر تاریخ25/12/1390
• برگزاری اردوی بازدید از پارک علم و فناوری در اسفند ماه 90
• برگزاری 2 اردوی دانشجویی در قالب بازدید از موزه میراث فرهنگی سراوان
• برگزاری اردوی دانشجویی به مقصد رامسر جهت بازدید ازموزه و بناهای تاریخی
• برگزاری کلاسهای هفتگی مشاوره توسط  کارشناس مشاوره دانشگاه
• برپایی نمایشگاه با موضوع ماکت و اسکیس دانشجویان معماری
• برپایی نمایشگاه طراحی گرافیک و عکس در اردیبهشت 91 توسط انجمن علمی کامپیوتر
• تشکیل تیم فوتسال دانشگاه و برگزاری تمرینات مستمر با نظارت مربی جهت شرکت در مسابقات دانشگاهی
• برپایی مسابقات فوتبال بین دانشگاهی (تیم دانشگاه دیلمان و تیم دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجائی و احرار رشت
• برگزاری انتخابات دانشجویی جهت تشکیل انجمن های عمران،معماری،عمران و...
• نمایش هفتگی فیلم در مورد آثار مشاهیر معماری
• برپایی مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا در نمازخانه دانشگاه همراه با پخت شعله زرد
• برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه الزهرا و روز زن در مقابل درب ورودی دانشگاه به مدت 2 روز (بصرف شربت و شیرینی)
• برگزاری نشست های علمی با موضوعیت فضاهای درمانی
• برپایی اردوی 6 روزه واعزام 81 نفر از دانشجویان در قالب اردوی دانشجویی به مشهد مقدس   
•     برپایی جشن نیمه شعبان مقابل دانشگاه در حضور دانشجویان و عموم مردم  با برگزاری مولودیه خوانی و زمزمه دعای عهد و توزیع شربت وکیک 14 متری منقوش به اسامی و القاب متبرکه 14 معصوم در بین حاضرین.
 
                 
عملکرد سالانه معاونت فرهنگی


1-برگزاری مراسم با شکوه  بزرگداشت شهدای هسته ای با عنوان "از محسن تا مصطفی" با سخنرانی سردار حاج سعید قاسمی در مسجد جامع لاهیجان

2-مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان در روز عاشورا در محل نمازخانه موسسه

3-برگزاری منظم نماز جماعت در موسسه به امامت جاج آقا کریما

4-برگزاری مراسم ولادت امام حسن مجتبی به همراه مراسم افطار در محل موسسه

5-برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس  در تیزماه 91

6-مراسم ویژه ایام نیمه شعبان همراه با مولودی خوانی و کیک 14 متری  در موسسه دیلمان

 

عملکرد سالانه معاونت پژوهشی
 

1- ساماندهی فضای فیزیکی و مبلمان کتابخانه
 
2- تجهیز و تکمیل سایت کامپیوتر افزودن 50 دستگاه کامپیوتر جدید
 
3-برگزاری نمایشگاه کتب تخصصی دانشگاهی با تخفیف برای دانشجویان
 
4-تشکیل بانک اطلاعاتی سی دی های آموزشی
 
5- اشتراک مجله های تخصصی 
 
6- خرید کتب جدید از نمایشگاه کتاب تهران برای کتابخانه موسسه
 
7--نمایش هفتگی فیلم در مورد آثار مشاهیر معماری
 
8-افزایش جذب دانشجویان جهت عضویت در کتابخانه تا سقف بیش از 9/2 برابر سال گذشته
 
9-بهره مندی 122 دانشجو از بن کارت الکترونیک خرید کتاب
 
ا10-رایه 30 مقاله توسط اعضای هیات علمی موسسه
 
11-خرید کتاب های تخصصی از هفتمین نمایشگاه استانی
 
12-برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان فلسفه حجاب اثر استاد شهید مرتضی مطهری
 
13-برگزاری اولین همایش ملی اخلاق و تجارت
 
14-تدوین آیین نامه اعطای جوایز تشویق مقالات
 
15-برگزاری مسابقه عکاسی ویژه ایام ا... دهه فجر
 
16-برگزاری مسابقه گرافیک با عنوان صد در صد به مناسبت دهه فجر
 
17-برگزاری همایش (جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود)
 
18-دعوت از اساتید هیات علمی و حق التدریس جهت ارایه مقالات در مجلات و همایش ها
 
19-برپایی نمایشگاه با موضوع ماکت و اسکیس دانشجویان معماری
 
20-برپایی نمایشگاه طراحی گرافیک و عکس در اردیبهشت ماه 91 توسط انجمن علمی کامپیوتر
 
21-برگزاری نمایشگاه از آثار برتر دانشجویان معماری
 
22-معرفی طرح های پژوهشی به استانداری
 
23-برگزاری نشست های علمی با موضوعیت فضاهای درمانی با سخنرانی دکتر علیرضایی دکترای معماری با تخصص فضاهای درمانی
 

عملکرد سالانه معاونت اداری،مالی و پشتیبانی

اداری

1- دریافت گواهینامه ایزو کیفیت 2008-9001

2-تبدیل کارت های پرسنلی به کارتهای دیجیتالی

مالی

1-افزودن درگاه الکترونیکی بانک سامان برای تسهیل در پرداخت های آنلاین

2- اعمال تخفیف شهریه برای دانشجویان ممتاز موسسه

3-پروژه اتوماسیون کامل امور مالی

4-ساماندهی امور قرار دادها طبق استاندارد های لازم

5-انجام پروژه حسابرسی کامل مالی موسسه با همکاری حسابرسان مورد تایید وزارت علوم

پشتیبانی

1-تجهیز مبلمان کتابخانه شامل قفسه کتاب قفسه نشریات و میز و صندلی

2-تعمیر و ترمیم میزهای نقشه کشی آتلیه ها و خرید میز نقشه کشی و صندلی کلاسهای جدید

3-تجهیز کلاس های فاقد سرمایش به اسپلیت های جدید

4-تجهیز بایگانی اداره آموزش به قفسه های دوار  جدید

5-خرید کامپیوتر برای سایت کامپیوتر موسسه

6-تعمیر و تجهیز سایه بان های محوطه های  باز موسسه

7-ارتقا  کامپیوترهای قبلی سایت کامپیوتر

8-اتوماسیون استعلام های خرید موسسه در وبسایت جدید

9-ارزشیابی تامین کنندگان و طبقه بندی تامین کنندگان معتبر و نا معتبر موسسه

10-پشتیبانی کامل همایش ملی اخلاق و تجارت

11-پشتیبانی کامل مراسم افتتاحیه داشجویان جدید الورود

12-تهیه مهمانسرای اساتید و پشتیبانی های مربوط به آن

13-تهیه محفظه جدید برای سرور آموزش و تعویض سیم کشی سبکه داخلی

14-تهیه یو پی اس برای سرور آموزش

15-تعویض و ارتقا کامپیوترهای اداری موسسه

16-تهیه لوازم اداری برای کارکنان

17-انجام پروژه تعمیر و نگهداری سالانه سیستم های سرمایش و گرمایش و موتورخانه


 

۱۳۹۱/۵/۶       ارکان موسسه

صفحات :
۱