لینک ورود مستقیم به کلاسهای روز پنجشنبه

پـنـج شـنـبـه

لینک ورود به کلاس

استاد

ساعت پایان

ساعت شروع

درس

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-610330-

گیلانی نیا -بهناز

10:30

7:45

حسابداری دولتی (2)  (انتقال از یکشنبه)

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-135202-

صدیق – مرتضی

موسوی- سید محمد علی

1000

800

معماری و اندیشه

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-122417-

مشکین مژه- مجید

930

800

زبان تخصصی کامپیوتر و برق

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-45040998-

مشکین مژه- مجید

1200

930

مدارهای الکتریکی 1

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-45040998-

مشکین مژه- مجید

1200

930

مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-21020198-

موسوی -سید محمد علی

1320

1000

درک و بیان معماری (1)

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-21020198-

موسوی- سید محمد علی

1320

1000

بیان معماری 1

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-610325-

گیلانی نیا -بهناز

13

10:30

حسابداری صنعتی 3 (انتقال از یکشنبه)

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-135201-

حسینی -سید باقر

1600

1200

کارگاه پژوهش در معماری

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-125503-

ضمیری-  گلریز

1630

1400

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-12344-

گیلانی نیا-بهنام

1630

1400

تئوری حسابداری 1

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-12341-

گیلانی نیا-بهنام

1830

1630

متون تخصصی به زبان انگلیسی

 
۱۳۹۹/۸/۲۴       کلاسهای پنجشنبه

صفحات :
۱