لینک ورود مستقیم به کلاسهای روز چهارشنبه

چـهـار شـنـبـه

لینک ورود به کلاس

استاد

ساعت پایان

ساعت شروع

درس

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-613302-

فدائی کلورزی- اسماعیل

10:45

7:45

اصول حسابداری 2

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-15408-

مشکین مژه- مجید

10:30

8:00

تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-21020498-

کفاش مجیدی - مرجان

13:00

9:00

ترسیم فنی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-21020498-

کفاش مجیدی - مرجان

17:00

9:00

مقدمات طراحی معماری 1

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-21020398-

صدیق - مرتضی

13:20

10:00

بیان معماری 3

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-230203-

مشکین مژه -مجید

13:00

10:30

ریاضیات مهندسی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-125502-

ابراهیم نژاد -میلاد

13:00

10:30

روش اجزاء محدود

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-613203-

فدائی کلورزی -اسماعیل

13:20

10:50

اصول علم اقتصاد1 (انتقال از سه شنبه)

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-613203-

فدائی کلورزی- اسماعیل

13:20

10:50

اقتصاد خرد (انتقال از سه شنبه)

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-15402-

ضیابری -میر منصور

14:30

12:00

مدارهای دیجیتال و ریزپردازنده

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-15402-

ضیابری- میر منصور

14:30

12:00

سیستم دیجیتال1

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-15402-

ضیابری- میر منصور

14:30

12:00

مدارهای منطقی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-21020498-

کفاش مجیدی - مرجان

17:00

13:00

تمرین های معماری

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-21041498

چرختاب مقدم- شاهین

15:30

13:00

مقاومت مصالح و سازه های فلزی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-45040398-

محمد پور ضیائی- فاطمه

15:30

13:00

ریاضی گسسته

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-613303-

فدائی کلورزی- اسماعیل

15:00

13:25

زبان تخصصی حسابداری1 (انتقال از پنجشنبه)

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-122416-

ضیابری میر منصور

16:30

14:00

ماشین های الکتریکی 2

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-122162-

نورمحمدی- عیسی

16:30

14:00

ماشین های الکتریکی 3

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-13801-

پرویزی -رضا

صدیق - مرتضی

20:00

15:00

طرح معماری (1)

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-613206-

فدائی کلورزی- اسماعیل

1030

745

حقوق تجارت بازرگانی (انتقال از پنجشنبه)

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-230401-

محمدی - واحد

17:10

15:30

زبان ماشین و اسمبلی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-21040398-

موسوی -سید محمد علی

19:20

16:00

معماری اسلامی 1

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-125501-

عسکری پور- محمدرضا

18:30

16:00

ریاضیات عالی مهندسی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-12342-

کیومرث- بیگلر

18:30

16:00

حسابداری مدیریت

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-21422-

لاهیجی - جاهد

18:30

16:00

متره و برآورد

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-15404-

نورمحمدی- عیسی

19:00

16:30

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-15404-

نورمحمدی- عیسی

19:00

16:30

بررسی سیستم های قدرت (1)

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-12343-

کیومرث- بیگلر

20:30

18:30

مباحث جاری در حسابداری

 
۱۳۹۹/۸/۲۴       کلاسهای چهارشنبه

صفحات :
۱