لینک ورود مستقیم به کلاسهای روز دوشنبه

دوشـنـبـه

لینک ورود به کلاس

استاد

ساعت پایان

ساعت شروع

درس

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-610324-

فدائی - اسماعیل

10:30

7:45

حسابداری صنعتی 2

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-122205-

مشکین مژه -مجید

10:30

8:00

برنامه نویسی کامپیوتر

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-122205-

مشکین مژه- مجید

10:30

8:00

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-21040998-

صدیق - مرتضی

11:00

9:00

تنظیم شرایط محیطی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-90007-

جعفری- حسن

13:00

10:30

زبان و ادبیات فارسی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-610322-

رقائب پور- فطوره

13:20

10:35

حسابداری پیشرفته 2

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-610333-

فدائی - اسماعیل

12:05

10:35

حسابرسی دولتی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-21020698-

صدیق - مرتضی

19:00

11:00

مقدمات طراحی معماری 3

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-613242-

فدائی - اسماعیل

13:40

12:10

حقوق اساسی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-90008-

پاکدل - زهرا

15:30

13:00

زبان انگلیسی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-610321-

رقائب پور- فطوره

16

13:30

حسابداری پیشرفته 1

 
۱۳۹۹/۸/۲۴       کلاسهای دوشنبه

صفحات :
۱