لینک ورود مستقیم به کلاسهای روز یکشنبه

یـکـشـنـبـه

لینک ورود به کلاس

استاد

ساعت پایان

ساعت شروع

درس

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-610348-

فدائی کلورزی- اسماعیل

10:30

7:45

حسابرسی 3 (انتقال از دوشنبه)

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-221801-

چرختاب مقدم شاهین

12:00

9:30

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-610215-

فدائی کلورزی اسماعیل

13:20

10:35

روش های تحقیق و مأخذ شناسی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-920006-

مظفری - اعظم

12:40

11:00

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-221007-

چرختاب مقدم شاهین

13:30

12:00

ماشین آلات ساختمان در راهسازی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-21041898-

خالقی سید جلال

14:00

12:30

مصالح شناسی ساختمان

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-21041898-

خالقی سید جلال

14:00

12:30

مصالح ساختمانی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-21041398-

لاهیجی - جاهد

14:10

12:30

ایستایی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-900001-

شکسته دل - محمد رضا 

16:40

15:00

اندیشه اسلامی 1

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-610352-

فدائی کلورزی- اسماعیل

15:00

13:30

مباحث جاری در حسابرسی

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-610351-

فدائی کلورزی- اسماعیل

16:40

15:00

مباحث جاری در حسابداری

https://www.skyroom.online/ch/deylaman1384/-23911-

خالقی سید جلال

12:00

10:00

روش های مدیریت پروژه 1

 
۱۳۹۹/۸/۲۴       کلاسهای یکشنبه

صفحات :
۱