هیأت موسس

نام:  آیت الله سید محمد مهدی

نام خانوادگی :برهانی

مرتبه علمی:اجتهاد-فقه 

تخصص:اصول و علوم قرآنی و حدیث

 

نام: کاظم 

نام خانوادگی :معمارضیاء

مرتبه علمی:استادیار

تخصص: دکتری معماری

نام: غلامحسین

نام خانوادگی :معماریان

مرتبه علمی:استاد

تخصص: دکتری معماری

نام: سید باقر

نام خانوادگی :حسینی

مرتبه علمی:دانشیار

تخصص: دکتری معماری

نام:جمال

نام خانوادگی :خانی جزنی

مرتبه علمی:دانشیار

تخصص: دکتری مدیریت

 

نام: سید مهدی

نام خانوادگی :قریشی

مرتبه علمی:استاد

تخصص: دکتری شیمی

 

نام:  دکتر

نام خانوادگی: عظمتی 

مرتبه علمی : دانشیار

تخصص: معماری

 

۱۳۹۵/۳/۲۴       هیأت موسس-

یادنامه هیات محترم موسس

یادنامه مرحوم دکتر کاظم معمارضیاء

 

 

۱۳۹۵/۳/۲۴       هیأت موسس-

صفحات :
۱