معرفی امور بایگانی آموزش

معرفی امور بایگانی آموزش :

انجام امور مربوط

  • نگهداری و تنظیم پرونده های کلیه دانشجویان
  • نگهداری کلیه نامه های اداره کل آموزش
  • تشکیل پرونده برای کلیه دانشجویان ورودی جدید

و همکاری مستمر با اداره های آموزش و دانش آموختگان

 

برای آگاهی بیشتر روی ادامه کلیک نمایید

۱۳۹۲/۷/۱۸       سوابق تحصیلی و بایگانی آموزش

صفحات :
۱