روش اجرایی

 

1-هدف :
هدف از تدوین این دستورالعمل بیان و تشریح روش انجام بازنگری مدیریت به منظور حصول اطمینان از تدوام ، مؤثر بودن سیستم کیفیت در تامین خواسته های مشتریان و اهداف سازمانی موسسه آموزش عالی دیلمان می باشد .
 
2-دامنه کاربرد :
در صورت لزوم کلیه بندهای استاندارد را در بر می گیرد.
 
 3-مسئولیت :
هماهنگی جهت برگزاری جلسه بازنگری مدیریت با مدیر عامل /نماینده مدیریت می باشد و بقیه مسئولیتها در چک لیست بازنگری مدیریت آمده است .
 
 4-تعاریف : کاربرد ندارد 
 
5-شرح :
ردیف فعالیت مسئولیت مدارک ذیربط
1
پریود تشکیل جلسات بازنگری مدیریت و اعلام آن :
1- پریود تشکیل جلسات 2 بار در سال (ترجیحا 6 ماه یک بار) می باشد وهرگونه تغییر و تحول در پریود برگزاری و همچنین درخواست جلسه اضطراری با صلاحدید مدیریت عامل /نماینده مدیریت می باشد .
2- اعلام جلسات (تاریخ و ساعت ) حداقل 15 روز قبل از تاریخ جلسه به واحدهای سازمان 
 
نماینده مدیریت  
2

تشکیل جلسات :

1-ارائه کلیه گزارشات 

2- تجزیه و تحلیل گزارشات

         3- نتیجه گیری جلسه

پس از برگزاری جلسه بازنگری مدیریت,تصمیمات واقداماتی مرتبط با     -بهبود اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت وفرایند های آن

-   بهبود محصول در رابطه با خواسته های مشتری

-     نیازهای مر بوط به منابع

اتخاذ می گرددو مسول ومدت زمان لازم جهت انجام آن در صورت جلسه بازنگری مدیریت جهت پیگیری آورده می شود

- یادآوری 1 : برای اقدامات طویل المدت باید گانت چارت اقدام پیشنهادی حداکثر تا 2 هفته بعد از جلسه به نماینده مدیریت تحویل گردد.

یاداوری 2 : بازنگری مدیریت بصورت گروهی انجام می شود .

نمایندگان هر واحد

سرپرست موسسه نماینده مدیریت
صورتجلسه
3

گزارش دهی اقدامات :

1-       1-کلیه موارد و اقدامات و روند پیشرفت باید گزارش دهی گردد.

2-       2-تجزیه و تحلیل اقدامات انجام شده

کلیه واحدها   
4

برگزاری جلسات اضطراری

درصورت وجود شرایط ویژه مدیریت / نماینده مدیریتدستور تشکیل جلسه بازنگری مدیریت اضطراری را صادر می نماید و به واحدهای مختلف اعلام میدارد.

این اعلام باید حداقل 7 روز قبل از برگزاری جلسه باشد

نماینده مدیریت

 

 

سرپرست موسسه /نماینده مدیریت
 
تجزیه و تحلیل داده‌ها : 
بمنظور تعیین وضعیت اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ، واحدهای مرتبط در پریودهای مشخص، گزارشات تحلیلی (حتی الامکان بهمراه نمودارهای آماری) را تهیه نموده و آنها را در جلسات بازنگری مدیریت مطرح نموده و جهت اطلاع و کسب تکلیف به مدیر عامل اعلام می‌نمایند . 
نتایج هـرکـدام از گزارشـات با توجه به نظـر کمیته راهبری و تایید سرپرست موسسه ممکن است منجربه تعریف اقدام اصلاحی و پیشگیرانه شود و یا اینکه جهت ارتقاء سیستم در برنامه‌های بهبود مستمر لحاظ گردیده و مسئول و تاریخ پیگیری آنها نیز مشخص می‌گردد. 
نمایندة مدیریت برحسب موضوع هر کدام را در فرم پیگیری اقدام اصلاحی و پیشگیرانه یا فرم برنامه‌های بهبود اضافه می‌نماید و در تاریخهای مقرر شده، اقدام به پیگیری موارد نموده و نتایج را در کمیته کیفیت ویا جلسات بازنگری مدیریت ارائه می‌کند. سرپرست موسسه جهت اطلاع از اهم گزارشات تحلیلی می‌تواند از چک لیست بازنگری مدیریت کمک بگیرد
یاداوری : 
لازم به ذکر است بمنظور انعطاف پذیری و ارائه هرنوع نظر، برای برخی از گزارشات فرمتی تعریف نشده است و لذا مدیر واحد می‌تواند بنا به تشخیص و نیاز، فرمت گزارش را تعریف و تعیین نماید. بعنوان نمونه گزارشاتی که در جدول با علامت * مشخص شده‌اند ، از این نوع می‌باشند
ضمائم
۱۳۹۱/۵/۱۸       روش اجرایی بازنگری مدیریت

صفحات :
۱