روش اجرایی

 

 
1- هدف :
تعیین چگونگی نحوه برخورد در خصوص مراحل  شناسائی و کنترل اقلام و خدمات نامنطبق جهت حصول اطمینان از عدم استفاده در مراحل بعد و یا انجام ناخواسته خدمات نامنطبق برای مشتری .
 
2- دامنه کاربرد : 
کلیه اقلام نامنطبق و خدمات در مراحل اولیه، حین فرآیند و  نهائی حیطه عملکرد این روش اجرائی می باشد.
 
3- مسئولیت : 
مسئولیت اجرا و نظارت بر صحت عملکرد این روش و همچنین بازنگری و به روز رسانی ( در صورت نیاز) بر عهده 
 نماینده مدیریت می باشد و همچنین مسئولیت شناسائی ، گزارش و پیگیری محصولات وخدمات نامنطبق بر عهده نماینده مدیریت می باشد.
 
4- شرح روش:
خدمات نامنطبق با توجه به فرآیندهای اصلی شناسایی می‌گردد. روال انجام شناسایی این خدمات بر عهده معاونت ها و نماینده مدیریت در سیستم کیفیت می باشد. 
معاونت های سازمان پس از هر مرحله انجام کار در جهت ارائه خدمات انجام کار را بررسی کرده و در صورت تایید آن را به مرحله بعدی ارجاع می دهند و در صورت وجود عدم انطباق به نماینده مدیریت گزارش می دهند و اقدام اصلاحی طبق فرم اقدام اصلاحی/ پیشگیرانه 7-FO-05-00 صادر می شود.
 
شایان ذکر است طی دوره‌های تعریف شده، نماینده مدیریت به همراه کمیته راهبری با توجه به بررسی فرم‌های کنترل محصول نامنطبق نسبت به صدور فرم‌های اقدام اصلاحی اقدام می‌نمایند.
 
 
در ضمن گزارشی  از خدمات  نامنطبق جهت طرح در جلسه بازنگری مدیریت توسط نماینده مدیریت در دوره‌های 6 ماهه تعریف شده تهیه وارائه میگردد می‌گردد.
 
۱۳۹۱/۵/۱۵       روش اجرایی کنترل خدمات نامنطبق

پروژه های انجام شده

فرم های خدمات منطبق توسط  معاونت های مختلف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی  تکمیل شده و در جلسه بازنگری مدیریت مطرح شده و تصویب شد.

۱۳۹۱/۵/۱۵       روش اجرایی کنترل خدمات نامنطبق

صفحات :
۱