اساتید رشته گیاهپزشکی

اسامی اساتید گروه گیاهپزشکی

مدرک دکتری

مدرک دانشجوی دکتری

مدرک کارشناسی ارشد

1

دکتر علی سراجی  

1

مهندس ذکی زاده

1

سرکار خانم اکرم نصیری

2

دکتر نساج حسینی  

2

مهندس احسان کهنه

2

خانم مهندس میر قاسمی

3

دکتر محمدنقی پاداشت دهکایی   

 

 

3

مهندس محمدصادق فرجی مقدم

4

سرکار خانم دکتر صنم صفایی لاهیجی

 

 

4

سرکار خانم سمیرا قنبری

5

دکتر رهاننده 

 

 

5

سرکار خانم عالیه شریف پور

6

دکتر صفری مطلق

 

 

6

مهندس اصغر همتی

 

 

 

 

7

مهندس علی اصغر آقابیگی

 

 

 

 

8

خانم  مهندس    بایگان

 

 

 

 

 

 

۱۳۹۲/۴/۹       مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی

معرفی رشته گیاهپزشکی

 ‌دانش‌ گیاه‌پزشکی‌ به‌ جای‌ معالجه‌ انسان‌ به‌ حفظ‌ و معالجه‌ گیاهان‌ اعم‌ از گیاهان‌ زراعی‌، زینتی‌ و درختان‌ میوه‌ می‌پردازد و آنچه‌ که‌ گیاه‌ را رنج‌ می‌دهد و به‌ سلامت‌ آن‌ صدمه‌ می‌زند، مطالعه‌ و بررسی‌ می‌کند

۱۳۹۱/۵/۶       مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی

مقاطع موجود در موسسه

مهندسی کشاورزی گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته


بیماری شناسی گیاهی مقطع کارشناسی ارشد

۱۳۹۱/۵/۶       مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی

مدیر گروه

مدیر گروه رشته گیاهپزشکی

فرم ارتباط با مدیر گروه

آقای دکتر علی سراجی

رزومه

 

وظایف مدیر گروه

-تهیه برنامه اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش

آن به رئیس دانشکده 
-ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه 
-نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی 
-تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده 
-تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط 
-تشکیل و اداریه جلسات شورای گروه و ارسال گزاش کار ، مصوبات ، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه

ها و آئین‌نامه‌ها مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است 
-پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده 
-انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده 
-پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس داشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه 
-ارزیابی کیفیت فعالیت های سالیانه گروه و ارائه گزارش عملکرد گروه به رئیس دانشکده 
-ارزشیابی کار سالیانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده با توجه به حضور و فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی 
-پیشنهاد نصب و عزل سرپرستان کارگاه ها و آزمایش گاه های تحت سرپرستی به رئیس دانشکده 
-بررسی و تأیید مدارک ترفبعات افقی و عمودی اعضای هیأت علمی گروه۱۳۹۱/۵/۶

۱۳۹۱/۵/۶       مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی

صفحات :
۱