اساتید رشته کامپیوتر

اسامی اساتید گروه کامپیوتر

ردیف

دکترا

ردیف

دانشجوی دکترا

ردیف

کارشناسی ارشد

1

دکتر اکباتانی فرد

1

مهندس  یمقانی

1

مهندس بهمنی

2

دکتر فخر موسوی

2

مهندس مجتهدی

2

مهندس خوبکار

3

دکتر نوربخش

3

مهندس یعقوبی

3

مهندس سجاسی

 

 

 

 

4

مهندس رحیمی

 

 

 

 

5

مهندس نصیری

 

 

 

 

6

مهندس کارگذار

 

 

 

 

7

مهندس محمدی

 

 

 

 

8

مهندس مجابی

 

 

 

 

9

مهندس نوری

 
۱۳۹۲/۴/۹       کامپیوتر

معرفی رشته کامپیوتر

"انسان باید بیندیشد ولی ماشین باید کار کند." این شعار متخصصان کامپیوتر است،‌ متخصصانی که با پیشرفت و توسعه کامپیوتر توانسته‌اند مغز و عضلات انسان را از اشتغالات تکراری و پیش‌پا افتاده نجات بخشند و او را در رفع مشکلات و مسایل یاری دهند 

۱۳۹۱/۵/۶       کامپیوتر

مقاطع موجود در موسسه

کامپیوتر-نرم افزار مقطع کاردانی پیوسته

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار مقطع کارشناسی پیوسته

مهندسی فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی پیوسته 

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد

۱۳۹۱/۵/۶       کامپیوتر

مدیر گروه

 

 

وظایف مدیر گروه

-تهیه برنامه اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش

آن به رئیس دانشکده 
-ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه 
-نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی 
-تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده 
-تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط 
-تشکیل و اداریه جلسات شورای گروه و ارسال گزاش کار ، مصوبات ، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه

ها و آئین‌نامه‌ها مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است 
-پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده 
-انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده 
-پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس داشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه 
-ارزیابی کیفیت فعالیت های سالیانه گروه و ارائه گزارش عملکرد گروه به رئیس دانشکده 
-ارزشیابی کار سالیانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده با توجه به حضور و فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی 
-پیشنهاد نصب و عزل سرپرستان کارگاه ها و آزمایش گاه های تحت سرپرستی به رئیس دانشکده 
-بررسی و تأیید مدارک ترفبعات افقی و عمودی اعضای هیأت علمی گروه

 

 

 

 

 

۱۳۹۱/۵/۶       کامپیوتر

صفحات :
۱