ماکت ابنیه سنتی استان گیلان

ماکت ابنیه سنتی استان گیلان

پدید آورندگان: احمد حاجی پور - زهرا عالی دخت

در این ماکت تعداد 6 نوع پی، 5 نوع دیوار و 5 نوع سقف نشان داده شده است