فرم ارسال ایده

در صورتی که ایده خلاقانه ای برای بهبود امور در موسسه آموزش عالی دیلمان دارید اجازه دهید ما نیز از آن مطلع شده و در صورت قابلیت اجرایی بودن از آن بهره مند شویم.