فرم نظر سنجی از دانشجویان

سلام دانشجوی گرامی پرسشنامه زیر با هدف ارزشیابی عملکرد موسسه و به منظور استفاده در تصمیم گیری های آتی و افزایش کیفیت خدمات موسسه آموزش عالی دیلمان تهیه شده است. از آنجا که این فرم بدون ذکر نام یا هرگونه مشخصات هویتی پر می شود،لطفا نظرات واقعی خود را با ما مطرح نمایید. کد مدرک : 6-FO-01-00