فرم درخواست یا سوال آموزشی

دانشجویان گرامی در صورتی که در مورد امور آموزشی هرگونه سوال یا درخواستی دارید می توانید فرم ذیل را تکمیل نمایید. فیلدهای ستاره دار اجباری است. ایمیل خودتان را جهت دریافت پاسخ در فیلد مربوطه قید نمایید.