فرم ارتباط با مدیر گروه گیاهپزشکی

در صورتی که هرگونه پیغامی و در خواستی برای مدیر گروه رشته گیاهپزشکی دارید فرم زیر را تکمیل نمایید.

  • اگر فایل خاصی مد نظر دارید یا اسکن درخواست گروهی دارید.